Author: Kosuke Aoki, Atsunori Nakao, Takako Adachi, Yasushi Matsui, Shumpei Miyakawa